Lyrics

1-Beshno Kelisa

2-Cheh Shirin

3-Ghodoos

4-Chon Tefli

5-Bartar Az_Above all

6-Ghovat Jalal

7-Khodavand

8-Ghodous hasti khodayam

9-Moshtagham

10-Sobgahan